برای دیدن ست به ادامه مطلب بروید …

 

 

پنست بي دندانه 20 سانت (TC-100-20)

 

هموستات موسكيتو كرو 5/12 (TD-109-12)

 

هموستات 16 سانت مستقيم (TD-126-16)

 

هموستات 16 سانت كرو (TD-127-16)

 

هموستات 24 سانت مستقيم (TD-156-24)

 

هموستات 24 سانت كرو (TD-157-24)

 

سوزنگير 20 سانت (TH-126-20)

 

اشنر كوخر مستقيم 20 سانت (TD-158-20)

 

اشنر كوخر كرو 20 سانت (TD-159-20)

 

اشنر كوخر مستقيم 24 سانت (TD-158-24)

 

اشنر كوخر كرو 24 سانت (TD-159-24)

 

سر ساكشن يانكوئر (TG-102-27)

 

سر ساكشن پول 10 (TG-106-10)

 

قيچي متسن بام كرو 23 سانت (TB-145-23)

 

قيچي متسن بام كرو 20 سانت (TB-145-20)

 

قيچي مايو كرو 17 سانت (TB-127-17)

 

تناكلوم شرودر (TP-186-25)

 

اكارتور بالفور با بليد سوم (TF-288-20)

 

اكارتور ريجارسون (TF-174-03)

 

اكارتور فارابوف 15 سانت (TF-216-00)

 

اسپاچول شكمي 33 سانت (TF-226-30)

 

پنس آليس 15 سانت (TD-198-15)

 

پنس آليس 19 سانت (TD-198-19)

 

پنس ببكاك 18 سانت (TD-200-18)

 

دسته بيستوري شماره 3 (TA-100-03)

 

دسته بيستوري شماره 4 (TA-102-04)

 

دسته بيستوري شماره 3 بلند (TA-100-31)

 

قيچي نخ يك سر تيز 5/14 سانت (TB-102-14)

 

اسپونج 20 سانت (TE-104-20)

 

پنست با دندانه 20 سانت (TC-120-20)

 

پنس دووال 20 سانت (TD-208-20)

 

پنس شانگير 13 سانت (TD-195-13)

 

برچسب ها :