ست هیسترکتومی آبدومینال

91

برای دیدن ست به ادامه مطلب بروید …

 

 

پنست بی دندانه ۲۰ سانت (TC-100-20)

 

هموستات موسکیتو کرو ۵/۱۲ (TD-109-12)

 

هموستات ۱۶ سانت مستقیم (TD-126-16)

 

هموستات ۱۶ سانت کرو (TD-127-16)

 

هموستات ۲۴ سانت مستقیم (TD-156-24)

 

هموستات ۲۴ سانت کرو (TD-157-24)

 

سوزنگیر ۲۰ سانت (TH-126-20)

 

اشنر کوخر مستقیم ۲۰ سانت (TD-158-20)

 

اشنر کوخر کرو ۲۰ سانت (TD-159-20)

 

اشنر کوخر مستقیم ۲۴ سانت (TD-158-24)

 

اشنر کوخر کرو ۲۴ سانت (TD-159-24)

 

سر ساکشن یانکوئر (TG-102-27)

 

سر ساکشن پول ۱۰ (TG-106-10)

 

قیچی متسن بام کرو ۲۳ سانت (TB-145-23)

 

قیچی متسن بام کرو ۲۰ سانت (TB-145-20)

 

قیچی مایو کرو ۱۷ سانت (TB-127-17)

 

تناکلوم شرودر (TP-186-25)

 

اکارتور بالفور با بلید سوم (TF-288-20)

 

اکارتور ریجارسون (TF-174-03)

 

اکارتور فارابوف ۱۵ سانت (TF-216-00)

 

اسپاچول شکمی ۳۳ سانت (TF-226-30)

 

پنس آلیس ۱۵ سانت (TD-198-15)

 

پنس آلیس ۱۹ سانت (TD-198-19)

 

پنس ببکاک ۱۸ سانت (TD-200-18)

 

دسته بیستوری شماره ۳ (TA-100-03)

 

دسته بیستوری شماره ۴ (TA-102-04)

 

دسته بیستوری شماره ۳ بلند (TA-100-31)

 

قیچی نخ یک سر تیز ۵/۱۴ سانت (TB-102-14)

 

اسپونج ۲۰ سانت (TE-104-20)

 

پنست با دندانه ۲۰ سانت (TC-120-20)

 

پنس دووال ۲۰ سانت (TD-208-20)

 

پنس شانگیر ۱۳ سانت (TD-195-13)

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید