آموزش انسزیون شکمی شورون

0

آموزش رگ گیری با آنژیوکت

4

نحوه سرهم کردن تیغه لارنگوسکوپ

0

دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش هندراب و هنداسکراب جراحی (شستن دست)

2
تو این آموزش روش شستن دست و هندراب کردن با کلیه نکات توضیح داده شدن زیر ویدئو کلیه نکات کلی و همینطور قواعد شستن دست...