چگونه دیسک کمر میگیریم ؟!

0

ابداع جالبی در نخ های جراحی

0

دیگر مطالب این دسته بندی

تکنولوژی جراحی اورژانس و تروما رشته اتاق عمل جلسه هفت (پایانی)

0
مباحث این جلسه شامل : جراحی در ترومای اورولوژی برنامه ريزی در جراحي اورژانس ارولوژی آناتومی و محل آسیب ها پارگی مجرای ادراری جراحی کتتراسیون سوپراپوبیک پنیس فرکچر تروما به کلیه ویدئو...

ست ماستکتومی