خانه تکنولوژی جراحی

تکنولوژی جراحی

کلیه فیلد های جراحی

دیگر مطالب این دسته بندی

جمع کردن سیم ها (به روش طناب سرخپوستی) در اتاق عمل

0
این ی روش خوب برای جمع کردن سیم ها در اتاق عمله تا زمانی که سر عمل هستید سیم ها به هم گره نخورن مناسب...