تکنولوژی جراحی

کلیه فیلد های جراحی

دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش عمل جراحی اگزنتریشن چشم با دوبله فارسی

0
Exenteration به معنی خارج کردن کل کره چشم به همراه عضلات و پریوست و پلک هاست که عمده ترین دلیلش تومور های بدخیم بیرون از...

آموزش انسزیون جراحی میلارد

راهکار تایپ سریع