تاثیر ختنه روی فعالیت جنسی آقایان

751

در مقاله ای که در سال ۲۰۰۷ در سئول کره جنوبی انجام شد این موضوع بررسی گردید که آیا ختنه روی فعالیت جنسی تاثیری دارد یا نه؟

در این مطالعه ۳۷۳ نفر که ۲۵۵ نفرشان ختنه کرده بودند و ۱۱۸ نفر دیگر ختنه نکرده بوند شرکت کردند. همه افراد ختنه شده زیر ۲۰ سالگی جراحب ختنه را انجام داده بودند. از آنجایی که معیار و لیست مشخصی برای لذت جنسی آقایان وجود ندارد در این مطالعه بین افرادی که تماس جنسی داشتند و یا خودارضایی کرده بودند قبل و بعد از ختنه نیز سوال شده بود.

نتیجه کلی این بود که ختنه روی میل جنسی، نعوظ ومدت تماس جنسی تاثیری ندارد!
اما لذت جنسی در ۴۸ درصد افرادی که خودارضایی داشتند کاهش یافته بود ولی ۸ درصد دیگر افراد اظهار داشتند که لذت جنسی بعد از ختنه در آنها بیشتر شده.
۶ درصد افراد گفته بودند که کیفیت جنسی آنها بهبود یافته در حالی که ۲۰ درصد دیگر این موضوع را رد کرده بودند .

دلیل کاهش لذت جنسی در افرادی که خود ارضایی کرده بودند اینگونه بیان شده که در حین جراحی با برداشتن پوست ناحیه گلنس (سر آلت تناسلی) به پایانه های عصبی آن ناحیه آسیب وارد میشود. که در نهایت باعث کاهش میل جنسی در این گروه میشود.

پ.ن: کلیه مقالات در این زمینه همین یافته را تایید میکنند

لینک مقاله جهت مطالعه بیشتر

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید