ست شکاف کام

248

برای دیدن ست به ادامه مطلب بروید …

 

 

سوزنگیر ۱۸ سانت (TH-126-18)

 

پنست با دندانه ۱۶ سانت (TC-120-16)

 

پنست بی دندانه ۱۶ سانت (TC-100-16)

 

پنست با دندانه ۲۰ سانت (TC-120-20)

 

پنست پاتس اسمیت بی دندانه ۱۸ سانت (TC-118-18)

 

هموستات ۱۶ سانت کرو (TD-127-16)

 

هموستات ۱۶ سانت مستقیم (TD-126-16)

 

هموستات کرو ۱۸سانت (TD-157-18)

 

اشنر کوخر مستقیم ۱۸ سانت (TD-158-18)

 

پنس شانگیر ۱۳ سانت (TD-195-13)

 

اسپونج ۲۴ سانت (TE-104-24)

 

پنس آلیس ۱۵ سانت (TD-198-15)

 

پنس آلیس ۱۹ سانت (TD-198-19)

 

اسپکلوم واژینال سایز بزرگ (TP-102-03)

 

والو زنان (TP-120-02)

 

تناکلوم شرودر (TP-186-25)

 

تناکلوم شرودر (TP-192-25)

 

سوند فلزی ۱۰ (TO-116-10)

 

سر ساکشن یانکوئر (TG-102-27)

 

سر ساکشن فرایزر شماره ۱۲ (TG-100-12)

 

دسته بیستوری شماره ۳ (TA-100-03)

 

دسته بیستوری شماره ۴ (TA-102-04)

 

قیچی نخ یک سر تیز ۵/۱۴ سانت (TB-102-14)

 

قیچی متسن بام کرو ۵/۱۴ سانت (TB-145-14)

 

قیچی متسن بام کرو ۱۸ سانت (TB-145-18)

 

قیچی مایو کرو ۱۷ سانت (TB-127-17)

 

سوزنگیر ۱۵ سانت (TH-126-15)

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید