برای دیدن ست به ادامه مطلب بروید …

 

 

سوزنگير 18 سانت (TH-126-18)

 

پنست با دندانه 16 سانت (TC-120-16)

 

پنست بي دندانه 16 سانت (TC-100-16)

 

پنست با دندانه 20 سانت (TC-120-20)

 

پنست پاتس اسميت بي دندانه 18 سانت (TC-118-18)

 

هموستات 16 سانت كرو (TD-127-16)

 

هموستات 16 سانت مستقيم (TD-126-16)

 

هموستات كرو 18سانت (TD-157-18)

 

اشنر كوخر مستقيم 18 سانت (TD-158-18)

 

پنس شانگير 13 سانت (TD-195-13)

 

اسپونج 24 سانت (TE-104-24)

 

پنس آليس 15 سانت (TD-198-15)

 

پنس آليس 19 سانت (TD-198-19)

 

اسپكلوم واژينال سايز بزرگ (TP-102-03)

 

والو زنان (TP-120-02)

 

تناكلوم شرودر (TP-186-25)

 

تناكلوم شرودر (TP-192-25)

 

سوند فلزي 10 (TO-116-10)

 

سر ساكشن يانكوئر (TG-102-27)

 

سر ساكشن فرایزر شماره 12 (TG-100-12)

 

دسته بيستوري شماره 3 (TA-100-03)

 

دسته بيستوري شماره 4 (TA-102-04)

 

قيچي نخ يك سر تيز 5/14 سانت (TB-102-14)

 

قيچي متسن بام كرو 5/14 سانت (TB-145-14)

 

قيچي متسن بام كرو 18 سانت (TB-145-18)

 

قيچي مايو كرو 17 سانت (TB-127-17)

 

سوزنگير 15 سانت (TH-126-15)

 

برچسب ها :