ست کرونری بای پس

41

برای دیدن ست به ادامه مطلب بروید …

 

سوزنگیر کرایل وود ۱۵سانت دسته طلائی (TH-122-15)

 

پنست دوبیکی ۱۶ سانت ، ۵/۱ میلیمتر (TC-168-16)

 

پنست دوبیکی ۱۶ سانت ، ۲ میلیمتر (TC-170-16)

 

پنست دوبیکی ۲۰ سانت ، ۵/۱ میلیمتر (TC-168-20)

 

پنست دوبیکی ۲۰ سانت ، ۲ میلیمتر (TC-170-20)

 

دیلاتور ۱ میلیمتر (TK-226-10)

 

دیلاتور ۵/۱ میلیمتر (TK-226-15)

 

دیلاتور ۲ میلیمتر (TK-226-20)

 

دیلاتور ۵/۲ میلیمتر (TK-226-25)

 

دیلاتور ۳ میلیمتر (TK-226-30)

 

دیلاتور ۵/۳ میلیمتر (TK-226-35)

 

دیلاتور ۴ میلیمتر (TK-226-40)

 

دیلاتور ۵/۴ میلیمتر (TK-226-45)

 

دیلاتور ۵ میلیمتر (TK-226-50)

 

دیلاتور ۷ میلیمتر (TK-226-70)

 

هموستات موسکیتو کرو ۵/۱۲ (TD-109-12)

 

هموستات موسکیتو ۵/۱۲ سانت مستقیم (TD-108-12)

 

پنس رایت انگل ۱۸ سانت (TD-167-18)

 

قیچی متسن بام مستقیم۵/۱۴سانت نوک تیز (TB-144-14)

 

قیچی پاتس اسمیت ۴۰ درجه (TB-155-40)

 

قیچی پاتس اسمیت ۶۰ درجه (TB-155-60)

 

قیچی دیتریچ ۹۰ درجه (TB-157-90)

 

قیچی دیتریچ ۱۲۵ درجه (TB-157-18)

 

سوزنگیر ریدر ۱۸ سانت دسته طلائی (TH-150-18)

 

سوزنگیر ریدر ۱۵ سانت دسته طلائی (TH-150-15)

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید