ست کرانیاتومی

831

برای دیدن ست به ادامه مطلب بروید …

 

 

 

دسته بیستوری شماره ۳ (TA-100-03)

 

دسته بیستوری شماره ۴ (TA-102-04)

 

دسته بیستوری شماره ۷ (TA-104-07)

 

قیچی نخ یک سر تیز ۵/۱۴ سانت (TB-102-14)

 

قیچی متسن بام کرو ۲۰ سانت (TB-145-20)

 

قیچی متسن بام کرو ۱۸ سانت دسته طلائی (TB-147-18)

 

قیچی مایو کرو ۱۷ سانت (TB-127-17)

 

قیچی دورا ۵/۱۶ سانت (TB-159-16)

 

پنست با دندانه ۱۸ سانت (TC-120-18)

 

پنست بی دندانه ۱۸سانت (TC-100-18)

 

پنست پاتس اسمیت با دندانه ۲۱ سانت (TC-142-21)

 

پنست پاتس اسمیت بی دندانه ۲۱ سانت (TC-118-21)

 

پنست یاشارگیل ۲۲ سانت (TC-164-02)

 

پنست آدسون بی دندانه ۵/۱۲ (TC-106-12)

 

پنست آدسون با دندانه ۵/۱۲ (TC-126-12)

 

سوزنگیر ۲۰ سانت (TH-126-20)

 

سوزنگیر ۱۸ سانت دسته طلائی (TH-128-18)

 

هموستات ۵/۱۴ سانت کرو (TD-121-14)

 

هموستات موسکیتو کرو ۵/۱۲ (TD-109-12)

 

هموستات موسکیتو ۵/۱۲ سانت مستقیم (TD-108-12)

 

پنس آدسون مستقیم ۱۸ سانت (TD-142-18)

 

هموستات کوخری مستقیم ۱۶ سانت (TD-158-16)

 

هموستات کوخری کرو ۱۶ سانت (TD-159-16)

 

پنس شانگیر ۱۳ سانت (TD-195-13)

 

اسپونج ۱۸ سانت (TE-104-18)

 

پنس آلیس ۱۵ سانت (TD-198-15)

 

دریل هودسون با ۴ سر مته واستاتر (TL-112-00)

 

پنس رایت انگل ۱۸ سانت (TD-167-18)

 

دسته اره ژیگلی (TL-100-00)

 

اره ژیگلی (TL-102-40)

 

گاید اره ژیگلی (TL-104-33)

 

هموستات دندی ۱۴ سانت (TD-119-14)

 

کلیپس هموستاز پوست سر (TL-106-00)

 

اپلایر کلیپس رنی ۵/۱۵ سانت (TL-108-15)

 

کورت برانس ولکمن ۲۵ سانت (TJ-474-01)

 

اکارتور لاو ۲۲ سانت (TF-148-00)

 

اکارتور لاو ۲۲ سانت ۴۵ درجه (TF-148-45)

 

اکارتور لاو ۲۲ سانت ۹۰ درجه (TF-148-90)

 

کراشفیلد (TL-116-00)

 

دویلبیس (TL-120-20)

 

نرو هوک ۱۹ سانت (TL-144-02)

 

سوند کانوله مغزی ۱۰ سانت (TG-122-10)

 

سر ساکشن یاشارگیل (TG-118-02)

 

سر ساکشن فرایزر (TG-100-10)

 

سر ساکشن فرایزر شماره ۱۲ (TG-100-12)

 

الویتور فریر (TS-120-19)

 

اسکین هوک گیلیس ۱۹ سانت تیز (TF-104-02)

 

اسپاچول مغزی الیورکرونا ۱۸ سانت (TL-138-02)

 

پریوست دنده فارابوف ۱۴ سانت مستقیم (TJ-334-14)

 

بن رونژور استیل – لوئر ۲۳ سانت (TJ-581-23)

 

3 پیام ها

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید