برای دیدن ست به ادامه مطلب بروید …

 

 

 

دسته بيستوري شماره 3 (TA-100-03)

 

دسته بيستوري شماره 4 (TA-102-04)

 

دسته بيستوري شماره 7 (TA-104-07)

 

قيچي نخ يك سر تيز 5/14 سانت (TB-102-14)

 

قيچي متسن بام كرو 20 سانت (TB-145-20)

 

قيچي متسن بام كرو 18 سانت دسته طلائي (TB-147-18)

 

قيچي مايو كرو 17 سانت (TB-127-17)

 

قيچي دورا 5/16 سانت (TB-159-16)

 

پنست با دندانه 18 سانت (TC-120-18)

 

پنست بي دندانه 18سانت (TC-100-18)

 

پنست پاتس اسمیت با دندانه 21 سانت (TC-142-21)

 

پنست پاتس اسمیت بي دندانه 21 سانت (TC-118-21)

 

پنست یاشارگیل 22 سانت (TC-164-02)

 

پنست آدسون بي دندانه 5/12 (TC-106-12)

 

پنست آدسون با دندانه 5/12 (TC-126-12)

 

سوزنگير 20 سانت (TH-126-20)

 

سوزنگير 18 سانت دسته طلائي (TH-128-18)

 

هموستات 5/14 سانت كرو (TD-121-14)

 

هموستات موسكيتو كرو 5/12 (TD-109-12)

 

هموستات موسكيتو 5/12 سانت مستقيم (TD-108-12)

 

پنس آدسون مستقيم 18 سانت (TD-142-18)

 

هموستات كوخري مستقيم 16 سانت (TD-158-16)

 

هموستات كوخري کرو 16 سانت (TD-159-16)

 

پنس شانگير 13 سانت (TD-195-13)

 

اسپونج 18 سانت (TE-104-18)

 

پنس آليس 15 سانت (TD-198-15)

 

دریل هودسون با 4 سر مته واستاتر (TL-112-00)

 

پنس رايت انگل 18 سانت (TD-167-18)

 

دسته اره ژیگلی (TL-100-00)

 

اره ژیگلی (TL-102-40)

 

گاید اره ژیگلی (TL-104-33)

 

هموستات دندی 14 سانت (TD-119-14)

 

کلیپس هموستاز پوست سر (TL-106-00)

 

اپلایر کلیپس رنی 5/15 سانت (TL-108-15)

 

کورت برانس ولکمن 25 سانت (TJ-474-01)

 

اكارتور لاو 22 سانت (TF-148-00)

 

اكارتور لاو 22 سانت 45 درجه (TF-148-45)

 

اكارتور لاو 22 سانت 90 درجه (TF-148-90)

 

کراشفیلد (TL-116-00)

 

دویلبیس (TL-120-20)

 

نرو هوک 19 سانت (TL-144-02)

 

سوند کانوله مغزی 10 سانت (TG-122-10)

 

سر ساكشن یاشارگیل (TG-118-02)

 

سر ساكشن فرايزر (TG-100-10)

 

سر ساكشن فرایزر شماره 12 (TG-100-12)

 

الويتور فرير (TS-120-19)

 

اسکین هوک گیلیس 19 سانت تیز (TF-104-02)

 

اسپاچول مغزی الیورکرونا 18 سانت (TL-138-02)

 

پریوست دنده فارابوف 14 سانت مستقیم (TJ-334-14)

 

بن رونژور استیل – لوئر 23 سانت (TJ-581-23)

 

برچسب ها :