دانلود رایگان کلیه مقالات

340

آموزش دانلود رایگان کلیه مقالات علوم پزشکی و بقیه رشته ها

خیلی راحت به هزاران مقاله دسترسی رایگان پیدا کنید.

 

لیست سایت هایی که مورد استفاده در ویدئو:

سایت دنلود مقالات : https://sci-hub.se/

سایت ساینس دایرکت : https://www.sciencedirect.com/

سایت پاب مد : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

 

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید