برای دیدن ست به ادامه مطلب بروید …

 

 

دسته بيستوري شماره 3 (TA-100-03)

 

دسته بيستوري شماره 4 (TA-102-04)

 

قيچي نخ يك سر تيز 5/14 سانت (TB-102-14)

 

قيچي متسن بام كرو 5/14 سانت (TB-145-14)

 

قيچي متسن بام كرو 18 سانت (TB-145-18)

 

قيچي مايو كرو 17 سانت (TB-127-17)

 

سوزنگير 15 سانت (TH-126-15)

 

سوزنگير 18 سانت (TH-126-18)

 

پنست با دندانه 5/14 سانت (TC-120-14)

 

پنست بي دندانه 5/14 سانت (TC-100-14)

 

پنست آدسون بي دندانه 5/12 (TC-106-12)

 

پنست آدسون با دندانه 5/12 (TC-126-12)

 

هموستات 5/14 سانت كرو (TD-121-14)

 

هموستات 14 سانت مستقيم (TD-120-14)

 

هموستات موسكيتو كرو 5/12 (TD-109-12)

 

هموستات موسكيتو 5/12 سانت مستقيم (TD-108-12)

 

هموستات كوخري كرو 16 سانت (TD-129-16)

 

هموستات كوخري مستقيم 16 سانت (TD-128-16)

 

اشنر كوخر مستقيم 18 سانت (TD-158-18)

 

اسپونج 18 سانت (TE-104-18)

 

پنس آليس 15 سانت (TD-198-15)

 

پنس ببكاك 16 سانت (TD-200-16)

 

پنس رايت انگل 18 سانت (TD-167-18)

 

اكارتور فارابوف 12 سانت (TF-214-00)

 

اكارتور روكس (TF-212-00)

 

اكارتور سن مولر تيز (TF-150-01)

 

اكارتور كوشينگ (پلك برگردان) 10 (TF-142-02)

 

سر ساكشن يانكوئر (TG-102-27)

 

برچسب ها :