برای دیدن ست به ادامه مطلب بروید …

 

 

دسته بيستوري شماره 3 (TA-100-03)

 

دسته بيستوري شماره 4 (TA-102-04)

 

دسته بيستوري شماره 3 بلند (TA-100-31)

 

قيچي نخ يك سر تيز 5/14 سانت (TB-102-14)

 

اسپونج 24 سانت (TE-104-24)

 

پنس گروس ماير مستقيم 26 سانت (TE-102-26)

 

پنست با دندانه 5/14 سانت (TC-120-14)

 

پنست بي دندانه 5/14 سانت (TC-100-14)

 

پنست با دندانه 18 سانت (TC-120-18)

 

پنست بي دندانه 18سانت (TC-100-18)

 

هموستات 16 سانت مستقيم (TD-126-16)

 

هموستات 16 سانت كرو (TD-127-16)

 

هموستات 18 سانت مستقيم (TD-156-18)

 

هموستات كرو 18سانت (TD-157-18)

 

پنس هني 24 سانت (TD-191-24)

 

پنست با دندانه 5/14 سانت (TC-120-14)

 

پنست بي دندانه 5/14 سانت (TC-100-14)

 

پنست با دندانه 18 سانت (TC-120-18)

 

پنست بي دندانه 18سانت (TC-100-18)

 

هموستات 16 سانت مستقيم (TD-126-16)

 

اشنر كوخر مستقيم 20 سانت (TD-158-20)

 

اشنر كوخر كرو 24 سانت (TD-159-24)

 

سر ساكشن يانكوئر (TG-102-27)

 

قيچي متسن بام كرو 18 سانت (TB-145-18)

 

قيچي متسن بام كرو 20 سانت (TB-145-20)

 

قيچي مايو كرو 17 سانت (TB-127-17)

 

تناكلوم شرودر (TP-186-25)

 

تناكلوم شرودر (TP-192-25)

 

اكارتور پاركر- لنگن بك (TF-220-00)

 

پنس آليس 15 سانت (TD-198-15)

 

پنس آليس 19 سانت (TD-198-19)

 

پنس ببكاك 16 سانت (TD-200-16)

 

سوند فلزي 10 (TO-116-10)

 

والو زنان (TP-120-02)

 

والو زنان وزنه دار (TP-156-24)

 

پنس شانگير 13 سانت (TD-195-13)

برچسب ها :