ست هیسترکتومی واژینال

360

برای دیدن ست به ادامه مطلب بروید …

 

 

دسته بیستوری شماره ۳ (TA-100-03)

 

دسته بیستوری شماره ۴ (TA-102-04)

 

دسته بیستوری شماره ۳ بلند (TA-100-31)

 

قیچی نخ یک سر تیز ۵/۱۴ سانت (TB-102-14)

 

اسپونج ۲۴ سانت (TE-104-24)

 

پنس گروس مایر مستقیم ۲۶ سانت (TE-102-26)

 

پنست با دندانه ۵/۱۴ سانت (TC-120-14)

 

پنست بی دندانه ۵/۱۴ سانت (TC-100-14)

 

پنست با دندانه ۱۸ سانت (TC-120-18)

 

پنست بی دندانه ۱۸سانت (TC-100-18)

 

هموستات ۱۶ سانت مستقیم (TD-126-16)

 

هموستات ۱۶ سانت کرو (TD-127-16)

 

هموستات ۱۸ سانت مستقیم (TD-156-18)

 

هموستات کرو ۱۸سانت (TD-157-18)

 

پنس هنی ۲۴ سانت (TD-191-24)

 

پنست با دندانه ۵/۱۴ سانت (TC-120-14)

 

پنست بی دندانه ۵/۱۴ سانت (TC-100-14)

 

پنست با دندانه ۱۸ سانت (TC-120-18)

 

پنست بی دندانه ۱۸سانت (TC-100-18)

 

هموستات ۱۶ سانت مستقیم (TD-126-16)

 

اشنر کوخر مستقیم ۲۰ سانت (TD-158-20)

 

اشنر کوخر کرو ۲۴ سانت (TD-159-24)

 

سر ساکشن یانکوئر (TG-102-27)

 

قیچی متسن بام کرو ۱۸ سانت (TB-145-18)

 

قیچی متسن بام کرو ۲۰ سانت (TB-145-20)

 

قیچی مایو کرو ۱۷ سانت (TB-127-17)

 

تناکلوم شرودر (TP-186-25)

 

تناکلوم شرودر (TP-192-25)

 

اکارتور پارکر- لنگن بک (TF-220-00)

 

پنس آلیس ۱۵ سانت (TD-198-15)

 

پنس آلیس ۱۹ سانت (TD-198-19)

 

پنس ببکاک ۱۶ سانت (TD-200-16)

 

سوند فلزی ۱۰ (TO-116-10)

 

والو زنان (TP-120-02)

 

والو زنان وزنه دار (TP-156-24)

 

پنس شانگیر ۱۳ سانت (TD-195-13)

2 پیام ها

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید