آموزش پایه کار با C-ARM

154

آموزش پایه کار با C-ARM برای دانشجویان پرسنل و اتاق عمل و رادیولوژی بازیرنویس فارسی

 

پیام 1

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید