آموزش پایه کار با C-ARM برای دانشجویان پرسنل و اتاق عمل و رادیولوژی بازیرنویس فارسی

 

برچسب ها :