ست لاپاراتومی بزرگ

816

برای دیدن ست به ادامه مطلب بروید …

 

دسته بیستوری شماره ۳ (TA-100-03)

 

دسته بیستوری شماره ۴ (TA-102-04)

 

دسته بیستوری شماره ۳ بلند (TA-100-31)

 

قیچی نخ یک سر تیز ۵/۱۴ سانت (TB-102-14)

 

قیچی متسن بام کرو ۱۸ سانت (TB-145-18)

 

قیچی متسن بام کرو ۲۳ سانت (TB-145-23)

 

قیچی مایو کرو ۱۷ سانت (TB-127-17)

 

سوزنگیر ۲۰ سانت (TH-126-20)

 

سوزنگیر ۲۴ سانت (TH-126-24)

 

پنست با دندانه ۱۶ سانت (TC-120-16)

 

پنست بی دندانه ۱۶ سانت (TC-100-16)

 

پنست با دندانه ۲۵ سانت (TC-120-25)

 

پنست بی دندانه ۲۵ سانت (TC-100-25)

 

پنست آدسون بی دندانه ۱۵ (TC-106-15)

 

پنست آدسون با دندانه ۱۵ (TC-126-15)

 

هموستات ۱۶ سانت کرو (TD-127-16)

 

هموستات ۱۶ سانت مستقیم (TD-126-16)

 

هموستات موسکیتو کرو ۵/۱۲ (TD-109-12)

 

کلمپ روده مستقیم ۲۳ سانت (TN-104-23)

 

کلمپ روده کرو ۲۳ سانت (TN-105-23)

 

اشنر کوخر کرو ۲۰ سانت (TD-159-20)

 

اشنر کوخر مستقیم ۲۰ سانت (TD-158-20)

 

هموستات بنگولا ۲۱ کرو (TD-153-21)

 

هموستات بنگولا ۲۶ کرو (TD-153-26)

 

پنس شانگیر ۱۳ سانت (TD-195-13)

 

اسپونج ۱۸ سانت (TE-104-18)

 

پنس آلیس ۱۹ سانت (TD-198-19)

 

پنس ببکاک ۲۲ سانت (TD-200-22)

 

پنس رایت انگل ۲۳ سانت (TD-167-23)

 

اکارتور بالفور با بلید سوم (TF-288-20)

 

اکارتور فارابوف ۱۵ سانت (TF-216-00)

 

اکارتور روکس (TF-212-00)

 

اکارتور ریجارسون (TF-174-01)

 

اکارتور ریجارسون (TF-174-02)

 

اکارتور ریجارسون (TF-174-03)

 

اکارتور دیور (TF-204-05)

 

اکارتور دیور (TF-204-08)

 

اسپاچول شکمی ۳۳ سانت (TF-226-30)

 

سر ساکشن یانکوئر (TG-102-27)

 

سر ساکشن پول ۱۰ (TG-106-10)

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید