برای دیدن ست به ادامه مطلب بروید …

 

دسته بيستوري شماره 3 (TA-100-03)

 

دسته بيستوري شماره 4 (TA-102-04)

 

دسته بيستوري شماره 3 بلند (TA-100-31)

 

قيچي نخ يك سر تيز 5/14 سانت (TB-102-14)

 

قيچي متسن بام كرو 18 سانت (TB-145-18)

 

قيچي متسن بام كرو 23 سانت (TB-145-23)

 

قيچي مايو كرو 17 سانت (TB-127-17)

 

سوزنگير 20 سانت (TH-126-20)

 

سوزنگير 24 سانت (TH-126-24)

 

پنست با دندانه 16 سانت (TC-120-16)

 

پنست بي دندانه 16 سانت (TC-100-16)

 

پنست با دندانه 25 سانت (TC-120-25)

 

پنست بي دندانه 25 سانت (TC-100-25)

 

پنست آدسون بي دندانه 15 (TC-106-15)

 

پنست آدسون با دندانه 15 (TC-126-15)

 

هموستات 16 سانت كرو (TD-127-16)

 

هموستات 16 سانت مستقيم (TD-126-16)

 

هموستات موسكيتو كرو 5/12 (TD-109-12)

 

كلمپ روده مستقيم 23 سانت (TN-104-23)

 

كلمپ روده كرو 23 سانت (TN-105-23)

 

اشنر كوخر كرو 20 سانت (TD-159-20)

 

اشنر كوخر مستقيم 20 سانت (TD-158-20)

 

هموستات بنگولا 21 كرو (TD-153-21)

 

هموستات بنگولا 26 كرو (TD-153-26)

 

پنس شانگير 13 سانت (TD-195-13)

 

اسپونج 18 سانت (TE-104-18)

 

پنس آليس 19 سانت (TD-198-19)

 

پنس ببكاك 22 سانت (TD-200-22)

 

پنس رايت انگل 23 سانت (TD-167-23)

 

اكارتور بالفور با بليد سوم (TF-288-20)

 

اكارتور فارابوف 15 سانت (TF-216-00)

 

اكارتور روكس (TF-212-00)

 

اكارتور ريجارسون (TF-174-01)

 

اكارتور ريجارسون (TF-174-02)

 

اكارتور ريجارسون (TF-174-03)

 

اكارتور ديور (TF-204-05)

 

اكارتور ديور (TF-204-08)

 

اسپاچول شكمي 33 سانت (TF-226-30)

 

سر ساكشن يانكوئر (TG-102-27)

 

سر ساكشن پول 10 (TG-106-10)

برچسب ها :