برای دیدن ست به ادامه مطلب بروید …

 

 

دسته بيستوري شماره 3 (TA-100-03)

 

دسته بيستوري شماره 4 (TA-102-04)

 

قيچي نخ يك سر تيز 5/14 سانت (TB-102-14)

 

قيچي متسن بام كرو 18 سانت (TB-145-18)

 

قيچي متسن بام كرو 5/14 سانت (TB-145-14)

 

سوزنگير 15 سانت (TH-126-15)

 

سوزنگير 18 سانت (TH-126-18)

 

پنست با دندانه 16 سانت (TC-120-16)

 

پنست بي دندانه 16 سانت (TC-100-16)

 

پنست آدسون بي دندانه 5/12 (TC-106-12)

 

پنست آدسون با دندانه 5/12 (TC-126-12)

 

هموستات 5/14 سانت كرو (TD-121-14)

 

هموستات 14 سانت مستقيم (TD-120-14)

 

هموستات موسكيتو كرو 5/12 (TD-109-12)

 

هموستات كوخري كرو 14 سانت (TD-123-14)

 

هموستات كوخري مستقيم 14 سانت (TD-122-14)

 

هموستات بنگولا 21 مستقیم (TD-152-21)

 

هموستات بنگولا 21 كرو (TD-153-21)

 

پنس شانگير 13 سانت (TD-195-13)

 

اسپونج 18 سانت (TE-104-18)

 

پنس آليس 15 سانت (TD-198-15)

 

پنس ببكاك 16 سانت (TD-200-16)

 

پنس رايت انگل 18 سانت (TD-167-18)

 

اكارتور بالفور اطفال با بليد سوم (TF-284-12)

 

اكارتور فارابوف 12 سانت (TF-214-00)

 

اكارتور ريجارسون (TF-174-01)

 

اكارتور ريجارسون (TF-174-02)

 

اكارتور ريجارسون (TF-174-03)

 

اكارتور ديور (TF-204-01)

 

سر ساكشن پول 10 (TG-106-10)

برچسب ها :