ست لاپاراتومی اطفال

63

برای دیدن ست به ادامه مطلب بروید …

 

 

دسته بیستوری شماره ۳ (TA-100-03)

 

دسته بیستوری شماره ۴ (TA-102-04)

 

قیچی نخ یک سر تیز ۵/۱۴ سانت (TB-102-14)

 

قیچی متسن بام کرو ۱۸ سانت (TB-145-18)

 

قیچی متسن بام کرو ۵/۱۴ سانت (TB-145-14)

 

سوزنگیر ۱۵ سانت (TH-126-15)

 

سوزنگیر ۱۸ سانت (TH-126-18)

 

پنست با دندانه ۱۶ سانت (TC-120-16)

 

پنست بی دندانه ۱۶ سانت (TC-100-16)

 

پنست آدسون بی دندانه ۵/۱۲ (TC-106-12)

 

پنست آدسون با دندانه ۵/۱۲ (TC-126-12)

 

هموستات ۵/۱۴ سانت کرو (TD-121-14)

 

هموستات ۱۴ سانت مستقیم (TD-120-14)

 

هموستات موسکیتو کرو ۵/۱۲ (TD-109-12)

 

هموستات کوخری کرو ۱۴ سانت (TD-123-14)

 

هموستات کوخری مستقیم ۱۴ سانت (TD-122-14)

 

هموستات بنگولا ۲۱ مستقیم (TD-152-21)

 

هموستات بنگولا ۲۱ کرو (TD-153-21)

 

پنس شانگیر ۱۳ سانت (TD-195-13)

 

اسپونج ۱۸ سانت (TE-104-18)

 

پنس آلیس ۱۵ سانت (TD-198-15)

 

پنس ببکاک ۱۶ سانت (TD-200-16)

 

پنس رایت انگل ۱۸ سانت (TD-167-18)

 

اکارتور بالفور اطفال با بلید سوم (TF-284-12)

 

اکارتور فارابوف ۱۲ سانت (TF-214-00)

 

اکارتور ریجارسون (TF-174-01)

 

اکارتور ریجارسون (TF-174-02)

 

اکارتور ریجارسون (TF-174-03)

 

اکارتور دیور (TF-204-01)

 

سر ساکشن پول ۱۰ (TG-106-10)

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید