ست ماستکتومی

509

برای دیدن ست به ادامه مطلب بروید …

 

دسته بیستوری شماره ۳ (TA-100-03)

 

دسته بیستوری شماره ۴ (TA-102-04)

 

قیچی نخ یک سر تیز ۵/۱۴ سانت (TB-102-14)

 

قیچی متسن بام کرو ۱۸ سانت دسته طلائی (TB-147-18)

 

سوزنگیر ۱۵ سانت دسته طلائی (TH-128-15)

 

پنست با دندانه ۵/۱۴ سانت (TC-120-14)

 

پنست بی دندانه ۵/۱۴ سانت (TC-100-14)

 

پنست آدسون بی دندانه ۱۵ (TC-106-15)

 

پنست آدسون با دندانه ۱۵ (TC-126-15)

 

هموستات ۵/۱۴ سانت کرو (TD-121-14)

 

هموستات ۱۶ سانت مستقیم (TD-126-16)

 

هموستات ۱۶ سانت کرو (TD-127-16)

 

هموستات کوخری کرو ۱۶ سانت (TD-129-16)

 

هموستات موسکیتو ۵/۱۲ سانت مستقیم (TD-108-12)

 

هموستات موسکیتو کرو ۵/۱۲ (TD-109-12)

 

پنس شانگیر ۱۳ سانت (TD-195-13)

 

اسپونج ۱۸ سانت (TE-104-18)

 

پنس آلیس ۱۵ سانت (TD-198-15)

 

پنس ببکاک ۱۶ سانت (TD-200-16)

 

پنس رایت انگل ۱۸ سانت (TD-167-18)

 

اکارتور ریجارسون (TF-174-01)

 

اکارتور ریجارسون (TF-174-02)

 

اکارتور ریجارسون (TF-174-03)

 

اکارتور دیور (TF-204-08)

 

اکارتور کوشینگ (پلک برگردان) ۱۰ (TF-142-02)

 

اکارتور سن مولر تیز (TF-150-01)

 

اکارتور فارابوف ۱۵ سانت (TF-216-00)

 

سر ساکشن یانکوئر (TG-102-27)

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید