برای دیدن ست به ادامه مطلب بروید …

 

دسته بيستوري شماره 3 (TA-100-03)

دسته بيستوري شماره 4 (TA-102-04)

دسته بيستوري شماره 3 بلند (TA-100-31)

قيچي نخ يك سر تيز 5/14 سانت (TB-102-14)

قيچي متسن بام كرو 5/14 سانت (TB-145-14)

قيچي متسن بام كرو 18 سانت دسته طلائي (TB-147-18)

قيچي مايو كرو 17 سانت (TB-127-17)

پنست با دندانه 16 سانت (TC-120-16)

پنست بي دندانه 16 سانت (TC-100-16)

پنست پاتس اسميت بي دندانه 18 سانت (TC-118-18)

سوزنگير كرايل وود 15سانت دسته طلائي (TH-122-15)

سوزنگير 18 سانت دسته طلائي (TH-128-18)

هموستات 5/14 سانت كرو (TD-121-14)

هموستات موسكيتو كرو 5/12 (TD-109-12)

هموستات كوخري مستقيم 16 سانت (TD-128-16)

هموستات كوخري كرو 16 سانت (TD-129-16)

پنس شانگير 13 سانت (TD-195-13)

اسپونج 18 سانت (TE-104-18)

کریسون پانچ 45 درجه 2 میلیمتر سر بالا (TL-152-02)

کریسون پانچ 45 درجه 3 میلیمتر سر بالا (TL-152-03)

پیتوتری 3 میلیمتر مستقیم (TL-162-18)

پیتوتری 3 میلیمتر سر بالا (TL-168-18)

پیتوتری 3 میلیمتر سر پائین (TL-174-18)

بن رونژور زافل – جانسن 18 سانت (TJ-563-18)

بن رونژور بهلر 15 سانت (TJ-560-15)

بن کاتر راسکین لیستون 18 سانت (TJ-596-18)

کورت برانس ولکمن 25 سانت (TJ-474-01)

کورت برانس ولکمن 25 سانت (TJ-474-02)

کورت برانس ولکمن 25 سانت (TJ-474-03)

کورت برانس ولکمن 25 سانت (TJ-477-01)

کورت برانس ولکمن 25 سانت (TJ-477-02)

کورت برانس ولکمن 25 سانت (TJ-477-03)

اكارتور چنگكي خودكار 16 سانت تيز (TF-234-16)

هوک تک شاخه ولکمن (TF-158-01)

اكارتور لاو 22 سانت (TF-148-00)

اكارتور فارابوف 12 سانت (TF-214-00)

پریوست لامبوت 10 میلیمتر (TJ-348-10)

پیچ گوشتی 5/4 (TF-270-19)

نرو هوک 19 سانت (TL-144-02)

اكارتور گلپی 5/17 سانت (TF-266-17)

الويتور فرير (TS-120-19)

سر ساكشن يانكوئر (TG-102-27)

سر ساكشن فرایزر شماره 12 (TG-100-12)

برچسب ها :