ست لامینکتومی گردن

393

برای دیدن ست به ادامه مطلب بروید …

 

دسته بیستوری شماره ۳ (TA-100-03)

دسته بیستوری شماره ۴ (TA-102-04)

دسته بیستوری شماره ۳ بلند (TA-100-31)

قیچی نخ یک سر تیز ۵/۱۴ سانت (TB-102-14)

قیچی متسن بام کرو ۵/۱۴ سانت (TB-145-14)

قیچی متسن بام کرو ۱۸ سانت دسته طلائی (TB-147-18)

قیچی مایو کرو ۱۷ سانت (TB-127-17)

پنست با دندانه ۱۶ سانت (TC-120-16)

پنست بی دندانه ۱۶ سانت (TC-100-16)

پنست پاتس اسمیت بی دندانه ۱۸ سانت (TC-118-18)

سوزنگیر کرایل وود ۱۵سانت دسته طلائی (TH-122-15)

سوزنگیر ۱۸ سانت دسته طلائی (TH-128-18)

هموستات ۵/۱۴ سانت کرو (TD-121-14)

هموستات موسکیتو کرو ۵/۱۲ (TD-109-12)

هموستات کوخری مستقیم ۱۶ سانت (TD-128-16)

هموستات کوخری کرو ۱۶ سانت (TD-129-16)

پنس شانگیر ۱۳ سانت (TD-195-13)

اسپونج ۱۸ سانت (TE-104-18)

کریسون پانچ ۴۵ درجه ۲ میلیمتر سر بالا (TL-152-02)

کریسون پانچ ۴۵ درجه ۳ میلیمتر سر بالا (TL-152-03)

پیتوتری ۳ میلیمتر مستقیم (TL-162-18)

پیتوتری ۳ میلیمتر سر بالا (TL-168-18)

پیتوتری ۳ میلیمتر سر پائین (TL-174-18)

بن رونژور زافل – جانسن ۱۸ سانت (TJ-563-18)

بن رونژور بهلر ۱۵ سانت (TJ-560-15)

بن کاتر راسکین لیستون ۱۸ سانت (TJ-596-18)

کورت برانس ولکمن ۲۵ سانت (TJ-474-01)

کورت برانس ولکمن ۲۵ سانت (TJ-474-02)

کورت برانس ولکمن ۲۵ سانت (TJ-474-03)

کورت برانس ولکمن ۲۵ سانت (TJ-477-01)

کورت برانس ولکمن ۲۵ سانت (TJ-477-02)

کورت برانس ولکمن ۲۵ سانت (TJ-477-03)

اکارتور چنگکی خودکار ۱۶ سانت تیز (TF-234-16)

هوک تک شاخه ولکمن (TF-158-01)

اکارتور لاو ۲۲ سانت (TF-148-00)

اکارتور فارابوف ۱۲ سانت (TF-214-00)

پریوست لامبوت ۱۰ میلیمتر (TJ-348-10)

پیچ گوشتی ۵/۴ (TF-270-19)

نرو هوک ۱۹ سانت (TL-144-02)

اکارتور گلپی ۵/۱۷ سانت (TF-266-17)

الویتور فریر (TS-120-19)

سر ساکشن یانکوئر (TG-102-27)

سر ساکشن فرایزر شماره ۱۲ (TG-100-12)

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید