سوزنگیر لاپاراسکوپی جراحی نوین

28

این سوزنگیر متفاوت از سوزنگیرای لاپاراسکوپی رایج در اتاق عمل هست
تو ویدئو خوهید دیدکه به چه میزان کار جراح رو راحت کرده

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید