جراحی رباتیک

199

از جمله جدیدترین شیوه های جراحی ، استفاده از ربات هاست که تو کل دنیا در حال توسعه اس
مقدماتی از شیوه این جراحی ها رو اینجا براتون گذاشتم ببینید
چرا که در آینده فقط از این روش ها استفاده میشه

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید