خارج کردن استپلر پوستی

394

خارج کردن استپلر پوستی با وسیله مخصوص خودش
ما این وسیله رو تو مطب ها داریم اما تو اتاق عمل نه
کشیدن استپلر با این وسیله خیلی راحت تر باشه

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید