خارج کردن استپلر پوستی

56

خارج کردن استپلر پوستی با وسیله مخصوص خودش
ما این وسیله رو تو مطب ها داریم اما تو اتاق عمل نه
کشیدن استپلر با این وسیله خیلی راحت تر باشه

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید