نسل جدید چراغ های سیالتیک

232

نسل جدید چراغ های سیالتیک که اجازه تهویه هوا از بالای سر تیم جراحی را می دهند

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید