نسل جدید چراغ های سیالتیک

37

نسل جدید چراغ های سیالتیک که اجازه تهویه هوا از بالای سر تیم جراحی را می دهند

 

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید