خانه برچسب ارتوپدی

برچسب: ارتوپدی

دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش انسزیون جراحی میلارد

0
این انسزیون در جراحی های ارولوژی و شکمی کاربرد دارد یعنی هم دسترسی به شکم را تسهیل میکند و هم لگن برای کنسر های کولون رادیکال سیستکتومی رادیکال...

ست تخلیه رحم