منوی دسته بندی

آموزش مهارت های جراحی

تکنولوژی جراحی اورژانس و تروما رشته اتاق عمل جلسه پنج

مباحث این جلسه شامل : آسیب به کبد مانور پرینگل آسیب به طحال ویدئوجراحی برداشت طحال   ((شرح عمل در...

مشاهده بیشتر

تکنولوژی جراحی اورژانس و تروما رشته اتاق عمل جلسه چهار

مباحث این جلسه : آشنایی با جراحی در ترومای شکمی برنامه ريزی در جراحي اورژانس شکمی نکات آناتومیکال آسیب به...

مشاهده بیشتر