منوی دسته بندی

آموزش مهارت های جراحی

آموزش ست و ابزارهای جراحی چشم

تو این ویدیو کلیه ابزارهای جراحی چشم همراه با نکات و موارد کاربرد حین جراحی توضیح داده شده امیدوارم که...

مشاهده بیشتر