منوی دسته بندی

آموزش مهارت های جراحی

تکنولوژی جراحی اورژانس و تروما رشته اتاق عمل جلسه پنج

مباحث این جلسه شامل : آسیب به کبد مانور پرینگل آسیب به طحال ویدئوجراحی برداشت طحال   ((شرح عمل در...

مشاهده بیشتر