منوی دسته بندی

آموزش مهارت های جراحی

نان یونیون یا جوش نخوردگی استخوان

نان یونیون یا جوش نخوردگی استخوان

  نان یونیون یکی از اتفاقاتیه که بعد از شکستگی ها اتفاق میفته حتی بعد از عمل و گذاشتن نیل...

مشاهده بیشتر