منوی دسته بندی

آموزش مهارت های جراحی

آموزش عمل جراحی برداشت بافت نمونه از سرویکس

یشترین میزان کنسر ها در رحم در ناحیه سرویکس رخ میده وقتی که داریم هیستروسکوپی میکنیم اگر به هایپرپلازی سلولی...

مشاهده بیشتر