منوی دسته بندی

آموزش مهارت های جراحی

پنوموتوراکس (وجود هوا در قفسه سینه) چیست ؟

تو این ویدیو پنوموتوراکس و انواعش رو گفتیم درمان های اورژانسی حالت وخیمش که پنوموتوراکس فشارنده اس و همینطور اقدامات...

مشاهده بیشتر