منوی دسته بندی

آموزش مهارت های جراحی

تکنولوژی جراحی اورژانس و تروما رشته اتاق عمل جلسه شش

مباحث این جلسه شامل : جراحي در ترومای ارتوپدی برنامه ريزی در جراحي اورژانس ارتوپدی سندرم کمپارتمان ویدئو جراحی فاشیوتومی...

مشاهده بیشتر