برای دیدن ست به ادامه مطلب بروید …

 

دسته بيستوري شماره 3 (TA-100-03)

 

دسته بيستوري شماره 3 بلند (TA-100-31)

 

دسته بيستوري شماره 4 (TA-102-04)

 

قيچي نخ يك سر تيز 5/16 سانت (TB-102-16)

 

قيچي متسن بام كرو 18 سانت (TB-145-18)

 

قيچي مايو كرو 17 سانت (TB-127-17)

 

سوزنگير 20 سانت (TH-126-20)

 

پنست با دندانه 16 سانت (TC-120-16)

 

پنست بي دندانه 16 سانت (TC-100-16)

 

پنست با دندانه 18 سانت (TC-120-18)

 

پنست بي دندانه 18سانت (TC-100-18)

 

پنست دوبيكي 20 سانت ، 2 ميليمتر (TC-170-20)

 

هموستات 5/14 سانت كرو (TD-121-14)

 

هموستات 14 سانت مستقيم (TD-120-14)

 

هموستات مستقيم 20 سانت (TD-156-20)

 

هموستات كرو 20 سانت (TD-157-20)

 

هموستات موسكيتو كرو 5/12 (TD-109-12)

 

هموستات موسكيتو 5/12 سانت مستقيم (TD-108-12)

 

اشنر كوخر مستقيم 18 سانت (TD-158-18)

 

اشنر كوخر مستقيم 20 سانت (TD-158-20)

 

پنس شانگير 11 سانت (TD-195-11)

 

اسپونج 18 سانت (TE-104-18)

 

پنس آليس 19 سانت (TD-198-19)

 

پنس ببكاك 20 سانت (TD-200-20)

 

پنس رايت انگل 18 سانت (TD-167-18)

 

اكارتور فارابوف 15 سانت (TF-216-00)

 

پریوست لامبوت 10 میلیمتر (TJ-348-10)

 

اكارتور توراكس فينوچيتو 25 سانت (TF-304-25)

 

دنده نزديك كن بيلي 16 سانت (TK-118-16)

 

كلمپ سايتنسكي 5/20 سانت (TK-162-20)

 

پريوست دوين چپ 17 سانت (TJ-352-01)

 

پريوست دوين راست 17 سانت (TJ-352-02)

 

سر ساكشن يانكوئر (TG-102-27)

برچسب ها :