ست توراکس

1055

برای دیدن ست به ادامه مطلب بروید …

 

دسته بیستوری شماره ۳ (TA-100-03)

 

دسته بیستوری شماره ۳ بلند (TA-100-31)

 

دسته بیستوری شماره ۴ (TA-102-04)

 

قیچی نخ یک سر تیز ۵/۱۶ سانت (TB-102-16)

 

قیچی متسن بام کرو ۱۸ سانت (TB-145-18)

 

قیچی مایو کرو ۱۷ سانت (TB-127-17)

 

سوزنگیر ۲۰ سانت (TH-126-20)

 

پنست با دندانه ۱۶ سانت (TC-120-16)

 

پنست بی دندانه ۱۶ سانت (TC-100-16)

 

پنست با دندانه ۱۸ سانت (TC-120-18)

 

پنست بی دندانه ۱۸سانت (TC-100-18)

 

پنست دوبیکی ۲۰ سانت ، ۲ میلیمتر (TC-170-20)

 

هموستات ۵/۱۴ سانت کرو (TD-121-14)

 

هموستات ۱۴ سانت مستقیم (TD-120-14)

 

هموستات مستقیم ۲۰ سانت (TD-156-20)

 

هموستات کرو ۲۰ سانت (TD-157-20)

 

هموستات موسکیتو کرو ۵/۱۲ (TD-109-12)

 

هموستات موسکیتو ۵/۱۲ سانت مستقیم (TD-108-12)

 

اشنر کوخر مستقیم ۱۸ سانت (TD-158-18)

 

اشنر کوخر مستقیم ۲۰ سانت (TD-158-20)

 

پنس شانگیر ۱۱ سانت (TD-195-11)

 

اسپونج ۱۸ سانت (TE-104-18)

 

پنس آلیس ۱۹ سانت (TD-198-19)

 

پنس ببکاک ۲۰ سانت (TD-200-20)

 

پنس رایت انگل ۱۸ سانت (TD-167-18)

 

اکارتور فارابوف ۱۵ سانت (TF-216-00)

 

پریوست لامبوت ۱۰ میلیمتر (TJ-348-10)

 

اکارتور توراکس فینوچیتو ۲۵ سانت (TF-304-25)

 

دنده نزدیک کن بیلی ۱۶ سانت (TK-118-16)

 

کلمپ سایتنسکی ۵/۲۰ سانت (TK-162-20)

 

پریوست دوین چپ ۱۷ سانت (TJ-352-01)

 

پریوست دوین راست ۱۷ سانت (TJ-352-02)

 

سر ساکشن یانکوئر (TG-102-27)

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید