برای دیدن ست به ادامه مطلب بروید …

 

 

دسته بيستوري شماره 3 (TA-100-03)

 

دسته بيستوري شماره 3 بلند (TA-100-31)

 

دسته بيستوري شماره 4 (TA-102-04)

 

قيچي نخ يك سر تيز 5/16 سانت (TB-102-16)

 

قيچي متسن بام كرو5/14سانت دسته طلائي (TB-147-14)

 

قيچي متسن بام كرو 18 سانت دسته طلائي (TB-147-18)

 

قيچي متسن بام كرو 20 سانت (TB-145-20)

 

قيچي مايو كرو 17 سانت (TB-127-17)

 

قيچي پاتس اسميت 40 درجه (TB-155-40)

 

قيچي پاتس اسميت 60 درجه (TB-155-60)

 

قيچي ديتريچ 90 درجه (TB-157-90)

 

قيچي ديتريچ 125 درجه (TB-157-18)

 

سوزنگير ريدر 18 سانت دسته طلائي (TH-150-18)

 

سوزنگير فنري ياشارگيل 20 سانت (TH-171-20)

 

سوزنگير كرايل وود 15سانت دسته طلائي (TH-122-15)

 

سوزنگير 18 سانت (TH-126-18)

 

پنست با دندانه 16 سانت (TC-120-16)

 

پنست بي دندانه 16 سانت (TC-100-16)

 

سر ساكشن پول 10 (TG-106-10)

 

پنست آدسون بي دندانه 5/12 (TC-106-12)

 

پنست آدسون با دندانه 5/12 (TC-126-12)

 

پنست پاتس اسميت بي دندانه 18 سانت (TC-118-18)

 

پنست دوبيكي 16 سانت ، 5/1 ميليمتر (TC-168-16)

 

پنست دوبيكي 16 سانت ، 2 ميليمتر (TC-170-16)

 

پنست دوبيكي 20 سانت ، 5/1 ميليمتر (TC-168-20)

 

پنست دوبيكي 20 سانت ، 2 ميليمتر (TC-170-20)

 

كلمپ عروقي پاتس 20 سانت (TK-184-20)

 

كلمپ ليلند جونز 19 سانت (TK-174-19)

 

كلمپ عروقي 20 سانت (TK-179-20)

 

كلمپ سايتنسكي 5/20 سانت (TK-162-20)

 

ديلاتور 5/1 ميليمتر (TK-226-15)

 

ديلاتور 2 ميليمتر (TK-226-20)

 

ديلاتور 5/2 ميليمتر (TK-226-25)

 

هموستات 5/14 سانت كرو (TD-121-14)

 

هموستات 14 سانت مستقيم (TD-120-14)

 

بولداگ 11 سانت مستقيم (TK-132-11)

 

بولداگ 11 سانت كرو (TK-133-11)

 

بولداگ 9 سانت كرو (TK-133-09)

 

هموستات 18 سانت مستقيم (TD-156-18)

 

هموستات كرو 18سانت (TD-157-18)

 

هموستات موسكيتو كرو 5/12 (TD-109-12)

 

هموستات موسكيتو 5/12 سانت مستقيم (TD-108-12)

 

هموستات كوخري مستقيم 16 سانت (TD-128-16)

 

پنس شانگير 11 سانت (TD-195-11)

 

اسپونج 18 سانت (TE-104-18)

 

پنس ببكاك 20 سانت (TD-200-20)

 

پنس رايت انگل 18 سانت (TD-167-18)

 

اكارتور سن مولر تيز (TF-150-01)

 

اكارتور كوشينگ (پلك برگردان) 10 (TF-142-02)

 

سر ساكشن فرایزر شماره 12 (TG-100-12)

 

سر ساكشن يانكوئر (TG-102-27)

برچسب ها :