ست عروقی جنرال

513

برای دیدن ست به ادامه مطلب بروید …

 

 

دسته بیستوری شماره ۳ (TA-100-03)

 

دسته بیستوری شماره ۳ بلند (TA-100-31)

 

دسته بیستوری شماره ۴ (TA-102-04)

 

قیچی نخ یک سر تیز ۵/۱۶ سانت (TB-102-16)

 

قیچی متسن بام کرو۵/۱۴سانت دسته طلائی (TB-147-14)

 

قیچی متسن بام کرو ۱۸ سانت دسته طلائی (TB-147-18)

 

قیچی متسن بام کرو ۲۰ سانت (TB-145-20)

 

قیچی مایو کرو ۱۷ سانت (TB-127-17)

 

قیچی پاتس اسمیت ۴۰ درجه (TB-155-40)

 

قیچی پاتس اسمیت ۶۰ درجه (TB-155-60)

 

قیچی دیتریچ ۹۰ درجه (TB-157-90)

 

قیچی دیتریچ ۱۲۵ درجه (TB-157-18)

 

سوزنگیر ریدر ۱۸ سانت دسته طلائی (TH-150-18)

 

سوزنگیر فنری یاشارگیل ۲۰ سانت (TH-171-20)

 

سوزنگیر کرایل وود ۱۵سانت دسته طلائی (TH-122-15)

 

سوزنگیر ۱۸ سانت (TH-126-18)

 

پنست با دندانه ۱۶ سانت (TC-120-16)

 

پنست بی دندانه ۱۶ سانت (TC-100-16)

 

سر ساکشن پول ۱۰ (TG-106-10)

 

پنست آدسون بی دندانه ۵/۱۲ (TC-106-12)

 

پنست آدسون با دندانه ۵/۱۲ (TC-126-12)

 

پنست پاتس اسمیت بی دندانه ۱۸ سانت (TC-118-18)

 

پنست دوبیکی ۱۶ سانت ، ۵/۱ میلیمتر (TC-168-16)

 

پنست دوبیکی ۱۶ سانت ، ۲ میلیمتر (TC-170-16)

 

پنست دوبیکی ۲۰ سانت ، ۵/۱ میلیمتر (TC-168-20)

 

پنست دوبیکی ۲۰ سانت ، ۲ میلیمتر (TC-170-20)

 

کلمپ عروقی پاتس ۲۰ سانت (TK-184-20)

 

کلمپ لیلند جونز ۱۹ سانت (TK-174-19)

 

کلمپ عروقی ۲۰ سانت (TK-179-20)

 

کلمپ سایتنسکی ۵/۲۰ سانت (TK-162-20)

 

دیلاتور ۵/۱ میلیمتر (TK-226-15)

 

دیلاتور ۲ میلیمتر (TK-226-20)

 

دیلاتور ۵/۲ میلیمتر (TK-226-25)

 

هموستات ۵/۱۴ سانت کرو (TD-121-14)

 

هموستات ۱۴ سانت مستقیم (TD-120-14)

 

بولداگ ۱۱ سانت مستقیم (TK-132-11)

 

بولداگ ۱۱ سانت کرو (TK-133-11)

 

بولداگ ۹ سانت کرو (TK-133-09)

 

هموستات ۱۸ سانت مستقیم (TD-156-18)

 

هموستات کرو ۱۸سانت (TD-157-18)

 

هموستات موسکیتو کرو ۵/۱۲ (TD-109-12)

 

هموستات موسکیتو ۵/۱۲ سانت مستقیم (TD-108-12)

 

هموستات کوخری مستقیم ۱۶ سانت (TD-128-16)

 

پنس شانگیر ۱۱ سانت (TD-195-11)

 

اسپونج ۱۸ سانت (TE-104-18)

 

پنس ببکاک ۲۰ سانت (TD-200-20)

 

پنس رایت انگل ۱۸ سانت (TD-167-18)

 

اکارتور سن مولر تیز (TF-150-01)

 

اکارتور کوشینگ (پلک برگردان) ۱۰ (TF-142-02)

 

سر ساکشن فرایزر شماره ۱۲ (TG-100-12)

 

سر ساکشن یانکوئر (TG-102-27)

2 پیام ها

ارسال نظرات

پیامتان راوارد نمایدد
لطفا نامتان را اینجا وارد نمایید