خانه برچسب الیزارف

برچسب: الیزارف

دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش ترمیم شکستگی دیستال هومروس با دوبله فارسی

2
آموزش ترمیم شکستگی دیستال هومروس با استفاده از دو پلاک آناتومیک ،پیچ کانولا و تنشن بند رو به فارسی براتون آماده کردم امیدوارم که...

خارج کردن استپلر پوستی

استپلر جدید شرکت مدترونیک

آناتومی آئورت شکمی