شکستگی پتلا

آموزش جراحی ترمیم شکستگی کشکک زانو (پتلا) با دوبله فارسی

پتلا بهش تاندون عضله چهارسر ران وصله و برای حرکات ساق پا و زانو حیاتیه شکستگی های این ناحیه رو...

ادامه مطلب