طرح

مصاحبه شروع به طرح کارشناسی اتاق عمل

جمع بندی نکات گفته شده از طرف افرادی که از شهرهای مختلف این مصاحبه یا بهتره بگم آزمون ورودی رو...

ادامه مطلب