پانسمان

پانسمان و بانداژ (فارسی)

در این فیلم آموزشی سرکار خانم بهرامی کارشناس پرستاری مرکز مهارت های بالینی اصول و مهارت های پانسمان و بانداژ...

ادامه مطلب