تامپوناد قلبی

تکنولوژی جراحی اورژانس و تروما رشته اتاق عمل جلسه سه

مباحث این جلسه شامل : جراحی در ترومای قفسه سینه برنامه ریزی در جراحی اورژانس قفسه سینه پنوموتوراکس ویدئوی جراحی...

ادامه مطلب