ترومای روده

تکنولوژی جراحی اورژانس و تروما رشته اتاق عمل جلسه چهار

مباحث این جلسه : آشنایی با جراحی در ترومای شکمی برنامه ریزی در جراحی اورژانس شکمی نکات آناتومیکال آسیب به...

ادامه مطلب