توتال تیروئیدکتومی

آموزش عمل جراحی توتال تیروئیدکتومی با آناتومی جراحی

توتال تیروئیدکتومی و همی تیروئیدکتومی جزو عمل های غدد در جراحی گوارش هستند بخاطر حساسیت ارگان های اطرف تیرویید، جراحی...

ادامه مطلب