خارج کردن استپلر

خارج کردن استپلر پوستی

خارج کردن استپلر پوستی با وسیله مخصوص خودش ما این وسیله رو تو مطب ها داریم اما تو اتاق عمل...

ادامه مطلب