منوی دسته بندی

آموزش مهارت های جراحی

خارج کردن استپلر پوستی

خارج کردن استپلر پوستی با وسیله مخصوص خودش ما این وسیله رو تو مطب ها داریم اما تو اتاق عمل...

مشاهده بیشتر