خانه برچسب هرنی اینگوئینال

برچسب: هرنی اینگوئینال

دیگر مطالب این دسته بندی

آموزش جراحی ترمیم شکستگی کشکک زانو (پتلا) با دوبله فارسی

0
پتلا بهش تاندون عضله چهارسر ران وصله و برای حرکات ساق پا و زانو حیاتیه شکستگی های این ناحیه رو با استفاده از روش تنشن...

آموزش گره جراحی (فارسی)