هپاتکتومی

آموزش عمل جراحی هپاتکتومی لوب چپ و راست با دوبله فارسی

هپاتکتومی عمدتا در موارد آسیب به پارانشیم کبد و یا کنسرها انجام میشه معمولا کل کبد بیرون آورده نمیشه چون...

ادامه مطلب