پک کردن

ابزارهای پایه جراحی و اصول پک کردن در اتاق عمل

این ستی که اینجا گذاشتم ی ست جنرال برای همه جراحی هاست و تو هر اتاق عملی ی اسمی داره...

ادامه مطلب