منوی دسته بندی

آموزش مهارت های جراحی

سرجی سل ،ژلفوم و بن واکس

در مورد موضوع امروزمون صحبت میکنیم در اصل این یک قسمت از مبحث هموستاز ایجنت (مواد خون بند آورنده) هست...

مشاهده بیشتر