تفاوت پلیت تک لبه و دو لبه

توی این ویدیو میبینید که با وجود اینکه پلید تک لبه (تک قطبی) به بدن بیمار وصل نشده اما چراغ آلارم پلیت دستگاه کوتر...