آموزش برش جراحی ترنسورس شکمی

ترنسورس به معنی عرضی است این برش میتواند در سمت چپ شکم یا راست انجام شود لایه ها در دو طرف شکم فرقی با هم ندارند...