آموزش کامل جراحی بای پولار به اپروچ لترال با دوبله فارسی

این آموزش شامل آناتومی کامل هیپ انواع برش ها وسایل مورد نیاز وسایل شرکت انواع پروتز ها و... لطفا قبل از دیدن این آموزش ،ویدیو قبلی که اپروچ پوسترولترال بود...