بیحسی لوکال

تهیه محلول اپی نفرین یک در صد هزار و تکنیک بیحسی

تهیه محلول اپی نفرین ۱:۱۰۰/۰۰۰ اول آمپول کامل (یک در هزار) از اپی نفرین رو آماده کنید حالا یک سرنگ...

ادامه مطلب