ترومای ارولوژی

تکنولوژی جراحی اورژانس و تروما رشته اتاق عمل جلسه هفت (پایانی)

مباحث این جلسه شامل : جراحی در ترومای اورولوژی برنامه ریزی در جراحی اورژانس ارولوژی آناتومی و محل آسیب ها...

ادامه مطلب