ترمیم پیشابراه

آموزش عمل جراحی هایپوسپادیازیس با دوبله دوبله فارسی

در کودکانی که مئاتوس ادراری آنها در نوک پنیس تشکیل نشده و پایینتر از سطح طبیعی آن یعنی در قسمت...

ادامه مطلب